Plan MER

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE BIJ RUIMTELIJKE PLANNEN

 

De Europese richtlijn 2001/42/EG bepaalt welke plannen aan een milieueffectenrapport onderworpen moeten worden, alle ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van bijzondere aanleg (BPA) vallen onder het toepassingsgebied van deze richtlijn.

 

Concreet betekent dit dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk uitvoeringsplan of BPA (Vlaamse Regering, Deputatie of College van Burgemeester en Schepenen) moet kiezen voor één van de volgende drie pistes:

- een milieueffectrapport (plan-MER) opstellen

- een ‘verzoek tot ontheffing’ aanvragen

- een ‘onderzoek tot milieueffectrapportage (m.e.r.)’ uitvoeren. 


Inspraak bij plan-MER: nota voor publieke consultatie

Eerste stap in de plan-MER procedure is het bepalen van de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten. Dit gebeurt in de zgn ‘nota voor publieke consultatie’. Deze nota ligt een maand lang ter inzage. Iedere betrokkene kan vanuit zijn kennis van de omgeving aangeven welke milieueffecten volgens hem onderzocht zouden moeten worden en op welke manier dit kan gebeuren. Bovendien kunt u mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven voorstellen.

Op basis van de resultaten van de nota en de inspraakronde zal de dienst MER van de Vlaamse overheid richtlijnen opstellen voor het plan-MER. Dan kan begonnen worden met het milieueffect-onderzoek dat zal resulteren in een rapport (plan-MER). Dit rapport moet worden goedgekeurd door de dienst MER van de Vlaamse overheid. Deze dienst toetst of het rapport gevolg geeft aan de opgestelde richtlijnen.

Bron: Ruimte Vlaanderen - departement van de Vlaamse Overheid 

Download het plan MER

Het Plan-MER Economisch Netwerk Albertkanaal werd opgesteld op 01/10/2013 door groep Arcadis in opdracht van de Vlaamse overheid. Het MER werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering in juli 2014. 

Het rapport gaat over Plan-MER Zolder-Lummen Zuid (Groene Delle)

Dit plan telt 201 pagina's / downloadgrootte 45 MB 

MER - 05_5619_ENA_DEEL 3_3_planMER_ZLZ_d
Adobe Acrobat document 45.5 MB

Commentaar schrijven

Commentaren: 0

Zoek in Stokrooie.be

Schrijf je in voor de Digitale Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een presentje. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven. 

Onze sponsors

Hero vastgoed Heusden-Zolder

vrt NWS

Topoverleg na nieuwe ontwikkelingen in onderzoek Bende van Nijvel
Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft vanavond samengezeten met alle procureurs-generaal van het land over het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Ze bespraken de laatste stand van zaken na de nieuwe onthullingen van afgelopen weekend.  
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie

Volg ons op Twitter