Verhuur zalen

 

 

 

 

 

 

Jeugd- en Ontmoetingscentrum STOKRODE vzw
St-Amandusstraat 18, 3511 Stokrooie-Hasselt

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

A. ALGEMEEN

1. De verhuring van een ruimte of van materiaal van het ‘Jeugd- en Ontmoetingscentrum Stokrode vzw’ (verder: OC) gebeurt steeds aan de hiernavolgende voorwaarden en aan de vastgestelde tarieven.

2. Enkel de Raad van Bestuur (verder: RvB) kan afwijkingen op deze voorwaarden en tarieven toestaan.

3. Elke aanvraag om over een bepaalde ruimte binnen het OC te beschikken moet gericht worden aan het secretariaat. Speciale werkzaamheden die de huurder uitvoert of laat uitvoeren en die de oppervlakte of het karakter van het OC wijzigen (bijvoorbeeld een tent opzetten, plaatsen van een verhoog in de zaal, enz...) moet hij op voorhand aanvragen. Het verlenen van de toestemming hiervoor stelt het OC geenszins aansprakelijk bij mogelijke latere schadeclaims ingesteld door de huurder en/of eventuele derden.

 


B. DE HUUROVEREENKOMST

 

4. De huurovereenkomst geeft recht op:

 •  het gebruik van de erin omschreven lokalen, de verwarming, de verlichting, de materialen;
 • het onderhoud van deze lokalen.


5. Bij gebruik van een lokaal of van materiaal zonder toestemming wordt een vergoeding aangerekend die minstens het dubbele bedraagt van de normale prijs.

6. De aard van de activiteit en het gebruik van de lokalen worden duidelijk op de huurovereenkomst vermeld. Bij vaststelling van bedrieglijke of verkeerde gegevens kan de RvB de verhuring steeds annuleren, of autonoom een door de huurder te betalen vergoeding vaststellen.

7. De RvB heeft het recht bepaalde activiteiten in het OC te weigeren, zelfs indien de huurovereenkomst al is afgesloten. Het gaat hier hoofdzakelijk om activiteiten strijdig met de wet, de goede zeden en activiteiten die de openbare orde kunnen verstoren. Deze lijst is niet-limitatief. Bij vastgestelde overtredingen tijdens de verhuring kan de RvB de activiteit laten stilleggen en de zaal laten ontruimen door de bevoegde ordediensten.

8. Voor openbare dansgelegenheden gelden een aantal bijzondere voorwaarden.

9. Materialen van het OC kunnen apart worden aangerekend, evenals extra uit te voeren werkzaamheden (onder andere afbreken podium, ontruimen zaal, …).

10. De huurder mag niet onderverhuren.

11. De huurovereenkomst is slechts geldig na ondertekening door de beide partijen en na de betaling van het voorschot en/of de waarborgsom.

12. Een voorschot ten bedrage van de huurprijs is te betalen binnen de 14 dagen na de opmaak van de huurovereenkomst (behalve voor verenigingen van Stokrooie – hiervoor bedraagt het voorschot € 25,00). Het secretariaat van het OC moet zo snel mogelijk in kennis worden gesteld wanneer de huurder afziet van de verhuring (met vermelding van de reden). De RvB beslist autonoom of (een deel van) het voorschot wordt terugbetaald, waarbij steeds minimaal € 25,00 wordt aangerekend voor de administratieve kosten.

13. Er kan een waarborgsom per verhuurde dag geëist worden (zie punt 45 - risicoverhuring).

14. Wanneer een verhuring niet onder de normale omstandigheden kan doorgaan of omwille van een andere reden helemaal niet kan doorgaan, wordt de huurder daarvan verwittigd. In het eerste geval staat het de huurder vrij af te zien van de verhuring. Het eventueel betaalde voorschot wordt dan integraal teruggestort. Het OC kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten hieruit voortvloeiend voor de huurder.


POLITIEREGLEMENT - TAKSEN - VERGUNNINGEN - VERZEKERINGEN - AANSPRAKELIJKHEID - CONTROLE

15. Elke huurder is verplicht de geldende wetten en reglementeringen met betrekking tot sluitingsuur, geluidsnormen (brochure beschikbaar op het secretariaat), leeftijdsgrens, openbare orde, dronkenschap, rookverbod, enz... na te leven. Bij vastgestelde overtredingen kan het OC in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

16. De huurder moet alle taksen (Sabam, enz...), vergunningen (zie punt 15) en toelatingen zelf betalen en/of aanvragen. De RvB kan altijd eisen dat vergunningen of toelatingen vooraf voorgelegd worden.

17. Enkel voor wat de billijke vergoeding betreft moet de huurder geen stappen ondernemen: het OC betaalt het jaartarief ‘polyvalente zalen met dans’.

18. De huurder is verantwoordelijk voor de schade aangebracht door hemzelf, zijn aangestelden of deelnemers aan de door hem ingerichte activiteit, aan goederen toebehorend aan het OC, of voor diefstal ervan. Bij vastgestelde schade of diefstal zal een vergoeding geëist worden. De huurder moet zelf oordelen of hij een verzekering afsluit tegen dit risico maar in bepaalde gevallen kan het OC een dergelijke verzekering eisen.

19. Het OC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor materiaal dat achtergelaten wordt door de huurder, noch voor mogelijke beschadigingen of diefstal ervan.

20. Het OC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. De huurder moet zelf een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ afsluiten.

21. De leden van de RvB hebben ter controle recht op kosteloze toegang op elke manifestatie op vertoon van hun legitimatiekaart.


PRIJZEN - TARIEVEN - BETALINGEN

22. De huurder mag geen dranken meebrengen die ook door het OC ter beschikking gesteld worden. Een prijslijst ervan ligt ter inzage op het secretariaat. Indien de huurder deze verplichting niet nakomt wordt een verhoging van minimaal € 125,00 opgelegd.

23. Indien de huurder bij het afsluiten van de huurovereenkomst, voornamelijk voor een manifestatie met winstoogmerk, meedeelt dat er sterke dranken (incl. de zogenaamde cocktails) worden geschonken, wordt de huurprijs verhoogd met € 50,00. Indien hij dit daarentegen niet doet, en later alsnog zou blijken dat deze dranken wel geschonken werden, wordt een verhoging van minimaal € 125,00 opgelegd.

24. De eenheidsprijzen van verbruiksgoederen worden aangerekend zoals zij gangbaar zijn op het ogenblik van de manifestatie. Beschadigde materialen worden aangerekend aan de winkelprijs. Huurtarieven worden toegepast zoals zij geldig zijn op de dag van de ondertekening van de huurovereenkomst door de RvB, doch kunnen slechts gegarandeerd worden voor een periode van één jaar.

25. Het poetsen is in de huurprijs begrepen - zie ook punt 44. Bij abnormale vervuiling zal het OC een vergoeding aanrekenen van minimaal € 50,00. Zo kan ook een vergoeding worden aangerekend wanneer het keukenmateriaal onvoldoende proper is.

26. Na de manifestatie ontvangt de huurder een gedetailleerde factuur. Deze moet binnen de 10 dagen worden vereffend met het bijgevoegd stortingsformulier of door contante betaling op het secretariaat. Na deze periode worden verwijlinteresten van 12% aangerekend. Een schadebeding van 10% van het factuurbedrag is dan ook van toepassing. Zie ook artikel 45 (risicoverhuringen).


GEBRUIK LOKALEN EN MATERIALEN

27. De keukens mogen enkel gebruikt worden voor de bereiding van etenswaren.

28. …..

29. Op het podium en in de keukens worden geen dieren toegelaten.

30. Er mag niets aan het plafond of het dakgebinte bevestigd worden. Versieringen mogen enkel aan de aluminiumstrip aan de zijwanden bevestigd worden met de voorziene clips. Alle andere plaatsen zijn verboden.

31. Voorwerpen die niet tot het patrimonium van het OC behoren, moeten onmiddellijk na de activiteit worden verwijderd.


BRANDVEILIGHEID

32. De maximum capaciteit van de zaal in functie van de voorziene uitgangen bedraagt:

 • 789 personen voor een uitsluitend staand publiek;
 • 395 personen voor de combinatie staand en zittend publiek;
 • 200 personen voor een zittend publiek.

De maximum capaciteit van het cafetaria in functie van de voorziene uitgangen bedraagt:

 • 50 personen voor een zittend publiek.

Deze aantallen mogen op geen enkel moment worden overschreden.

33. Uitgangen en nooduitgangen mogen tijdens de volledige duur van de activiteit niet afgesloten worden. De toegang tot de uitgangen en nooduitgangen moet steeds volledig vrij en zonder belemmering zijn tot en met buiten het gebouw.

34. Brandwerende deuren mogen in geen geval open blijven en zo vastgezet worden (deur naar keuken zaal, deur achter toog naar keuken cafetaria en deur stookkelder).

35. De stookkelder mag niet gebruikt worden als bergruimte.

36. De noodverlichting mag nooit uitgeschakeld worden.

37. In geen enkel deel van het gebouw behalve in de twee keukens mag een open vuur gemaakt worden.

38. Licht ontvlambare producten en versieringen zijn verboden.

39. In het gehele gebouw geldt een strikt rookverbod.

40. In de zaal bevinden zich twee brandslangen en drie brandblusapparaten aangeduid door de voorziene pictogrammen. De huurder moet zich van de plaats en het gebruik ervan vergewissen.


PRAKTISCHE AFSPRAKEN - WERKZAAMHEDEN

41. De huurder heeft toegang tot de infrastructuur vanaf 11.00 uur op de dag van de verhuring tot 06.00 uur op de dag na de verhuring. Bij overtreding wordt minimaal een tweede dag huur aangerekend. Hiervan kan enkel afgeweken worden na toestemming van de RvB.

42. De huurder moet zich op voorhand (meestal bij de afhaling van de sleutels) duidelijk laten informeren in verband met de werking en bediening van de zekeringkasten, de verwarming, de ter beschikking gestelde materialen, de brandveiligheid, EHBO, enz... Tevens moet hij vastgestelde gebreken onmiddellijk melden. Achter de beide togen bevindt zich een noodnummer waar een verantwoordelijke kan bereikt worden.

43. Onmiddellijk na de activiteit of ten laatste de ochtend nadien wordt door de verantwoordelijke van het OC een verbruiksopname en/of algemene controle gedaan. Het is aangeraden dat de huurder hierbij aanwezig is. Bij schade of diefstal wordt de huurder hiervan in kennis gesteld.

44. Na de activiteit moet de huurder minstens de volgende werkzaamheden verrichten:

 • de tafels en de stoelen reinigen (deze van de zaal proper terugzetten in de berging);
 • vloeren borstelen – alle versiering opruimen en in vuilzakken steken:
 • toog poetsen – glazen afwassen, afdrogen en op hun plaats terugzetten;
 • in de keukens: reinigen vuren en aanrechten, gebruikte materialen afwassen en afdrogen en op de aanrechten plaatsen, elektrische apparaten uittrekken, gaskranen dichtdraaien;
 • nagaan of al de voorzorgen tegen brand zijn genomen: vuilzakken buiten plaatsen (voor verhuringen van de zaal), tenzij anders overeengekomen;
 • doven van binnen- en buitenverlichting;
 • sluiten van alle buitendeuren.


RISICOVERHURINGEN
 
45. Extra toepasselijk op door de RvB bepaalde risicoverhuringen

 • ten laatste bij het afhalen van de sleutel moet de huurder het bewijs leveren dat de waarborgsom van minimaal € 1.000,00 aan het OC is betaald: indien dit niet gebeurt, vervalt de huurovereenkomst en gaat de verhuring niet door; deze waarborgsom komt bovenop het voorschot zoals voorzien in artikel 12;
 • ten laatste 10 dagen na de verhuring wordt de factuur opgemaakt en het saldo ingevorderd of terugbetaald.BETWISTINGEN

46. Enkel de Rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd voor eventuele betwistingen en/of geschillen.


De voorwaarden en tarieven kan je ook downloaden in PDF-formaat via de pagina 'tarieven'.

Algemene huurvoorwaarden vanaf 2014
Algemene huurvoorwaarden.pdf
Adobe Acrobat Document 29.6 KB

Zoek in Stokrooie.be

Onze sponsors

Schrijf je in voor de gratis Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een geschenk. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven.
Privacyverklaring 

Vul hier je gegevens in:

VRT NWS

"Het wordt heel moeilijk voor Rutten om dit tot een goed einde te brengen"
Informateur Paul Magnette (PS) wordt maandag weer bij de koning verwacht en dus zet hij de volgende dagen alles op alles om een paars-groene coalitie op de been te brengen. Grootste moeilijkheid daarbij is het overtuigen van Open VLD. Binnen die partij is er grote verdeeldheid en voorzitter Gwendolyn Rutten staat er voor een zwaar dilemma, legt politiek journalist Pieterjan De Smedt uit in "Terzake".
>> Read More

Weer voor Stokrooie

Volg ons op Twitter