Het bedrijf Baldewijns is al enkele jaren bezig om een vergunning te proberen krijgen voor de bouw aan de Albertkanaalstraat in Stokrooie. Momenteel is het bedrijf nog gevestigd in Kuringen, op het bedrijventerrein aan Bloemen Thomas. De buurtbewoners daar hoopten alvast op een verhuis, vooral door het stof en lawaai van aanrijdende vrachtwagens. Ook in Stokrooie zagen buurtbewoners het bedrijf liever niet komen.

Zij kregen eerder al bijval van het stadsbestuur en de provincie die beiden weigerden om een milieuvergunning voor 20 jaar af te leveren aan Baldewijns omdat een lokaal draagvlak ontbrak. Ondanks de weigeringen heeft Vlaams minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), nu beslist om toch een vergunning te verlenen. Volgens haar zal er geen overlast zijn voor de woonkernen veroorzaakt door het extra verkeer.

‘Uit het advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie blijkt dat de hinder voor de omgeving beperkt is', klinkt het bij het kabinet van Schauvliege. ‘Er zijn ook geen negatieve effecten te verwachten op het natuurgebied. Het zware vrachtverkeer zal zelfs niet meer door de dorpskern passeren. Het bedrijf heeft namelijk een regeling getroffen met nv De Scheepvaart om voor het vrachtverkeer de weg langs het Albertkanaal te gebruiken.'


Strikte voorwaarden

Aan de vergunning zijn wel strikte voorwaarden verbonden. Het bedrijf zal onder meer technieken moeten inzetten om de stof- en geluidshinder in de buurt te beperken. Er zullen ook maatregelen genomen moeten worden om de natuur in de omgeving te beschermen.

Het schepencollege van Hasselt heeft kennis genomen van de beslissing om een milieuvergunning toe te kennen aan Baldewijns en zal zich hierover beraden. De buurtbewoners, verenigd in de actiegroep Leefbaar Stokrooie, begrijpen niets van de beslissing die de bezwaren van de stad en de provincie zomaar negeert. Ook zij bekijken nog welke acties ze kunnen ondernemen. Mogelijk stappen ze naar de Raad van State.

Beroep aantekenen bij de Raad van State

Er is een periode van 60 dagen (gerekend vanaf 25 februari 2013) de tijd om een allerlaatste beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

Beroep kan aangetekend worden door natuurlijke personen (buurtbewoners, stad of gemeente) maar ook door iedereen die rechtstreeks hinder zal ondervinden. Beroep aantekenen kan ook door verenigingen die tot doel hebben het leefmilieu te beschermen.Meer info op de speciale website van de buurtbewoners:
http://www.leefbaar-stokrooie.tk