Argumentatie bevolking

Hier kan je de argumentatie nalezen van de actiegroep. Deze argumenten zijn ook overgenomen in het officieel bezwaarschrift van Stokrooie naar aanleiding van het Ruimtelijk Structuurplan van Hasselt.
Conform het procesverloop van het ruimtelijk structuurplan Hasselt tekenen de inwoners van de Hasseltse deelgemeente Stokrooie bezwaar aan tegen de selectie door de Vlaamse overheid van het gebied “De Groene Delle” als mogelijk uitbreidingsgebied voor de industrie. De bevolking, gesteund door een groot aantal omwonenden en ondertekenaars van de petitie, natuur- en jeugdbewegingen kant zich sterk tegen een mogelijke industrialisering van dit mooie natuurgebied.

De opmerkingen hebben betrekking op het bestemmingsplan voor het gebied “De Groene Delle” deels gelegen op het grondgebied van Hasselt, en meer bepaald in de deelgemeente Stokrooie, en deels gelegen op het  grondgebied Lummen.
Het is een natuurgebied van ongeveer 100 ha met een vrij grote waterplas en vormt een uitloper van het grote vijvergebied van Midden Limburg. Tevens vormt het de de laatste verbinding van het vijvergebied met de  Laambeekvallei en de de bijbehorende vijvers in Thiewinkel.  
Bij de uitbouw van het bedrijventerrein Zolder-Lummen heeft men in de laatste decennia van vorige eeuw al een groot gedeelte van de Groene Delle ontbost om er industrieterrein van te maken. zelfs bedrijven met een hoge drempel SEVESO inrichtingen zoals Rezinal en Umicore Oxyde - beide zinkverwerkende bedrijven - zijn er gevestigd. De biotoop van de Laambeek en de Jantebeek tussen de E313 en het Albertkanaal is verwoest en de beken zijn gewoon ingebed.

Erkend als natuurgebied
Het door de Vlaamse regering geselecteerd gebied “De Groene Delle” werd eerder door (dezelfde) Vlaamse regering gedeeltelijk erkend als natuurreservaat.  In het gewestplan - ref 206949,
187032 (fig.2) is het totale gebied als natuurgebied (N 4.3.1) ingekleurd.  Alle andere groengebieden in de buurt zijn eveneens ingekleurd als natuurgebied (N 4.3.1) of als parkgebied (P 4.4)

Ecologisch zéér waardevol gebied
De Groene Delle is een ecologisch zéér waardevol gebied dat in het oosten grenst aan de habitatrichtlijngebieden van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek, in het zuidwesten aan het Demerbroek en Laambeekvallei, en vormt een uitloper van het grote vijvergebied van Midden Limburg. Dit natuurgebied vormt de laatste verbinding van het vijvergebied
met de Laambeekvallei en bijhorende vijvers te Thiewinkel en gaat tot aan het Schulens Meer.
Op de Biologische Waarderingskaart, versie 2 van het Vlaamse Gewest (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen - 211855 - 185201) is het gebied De Groene Delle vanaf de waterplas tot aan het Albertkanaal gecatalogeerd als “biologisch zéér waardevol”.  
(donkergroene kleur in de legende)

Berkenbroek
Het natuurgebied “De Groene Delle” omvat onder andere één van de drie overblijvende natte berkenbroeken van Vlaanderen. Het vochtige berkenbos is een voorbeeld van een zeer zeldzame berkenbroek, een natuurlijk berkenbos op veen.  Met name Eenarig wollegras groeit hier massaal. In de vochtige heide groeit veel Klokjesgentiaan. Het zeldzame vlindertje  Gentiaanblauwtje komt hier eveneens voor. Tevens zitten er in dit gebied ook veel vleermuizen, een beschermde diersoort. Ook de IJsvogel en de Hazelworm komen er voor.  

Buffergebied

Fijn stof
De Groene Delle is ca. 100 ha. groot en bevindt zich ten opzichte van Stokrooie en Bolderberg in het noordwesten, dit is de overheersende windrichting.  Als dusdanig functioneert het gebied De Groene Delle nu als partikelfilter en dient als buffer tussen het zwaar CO2 uitstotende verkeer
van de autoweg E 313,  de E314, het bijhorende klaverblad te Lummen en het vervuilend industrieterrein van Zolder-Lummen.
Een bebost gebied van 100 ha zoals de Groene Delle, zorgt jaarlijks voor de opname van 700 ton CO2  en kan zevenduizend ton (7.000.000 kg) fijn stof vasthouden.

Het mogelijk verdwijnen van deze groene long zou nefast zijn voor de omgevingskwaliteit. Het vermogen van het bos om de lucht te zuiveren zou de overheid moeten aansporen de resterende bospercelen te behouden en zelfs uit te breiden. De milieufunctie van het bos is één van de belangrijkste argumenten voor het behoud en zelfs de uitbouw van deze buffer. De luchtproblematiek is immers brandend actueel en Europa pleit om dringende maatregelen te nemen om de uitstoot te beperken en om op de cruciale plaatsen groene buffers te ontwikkelen.
En deze groene buffer is er reeds: De Groene Delle...

Een overheid die er niet in slaagt haar doelstellingen te halen, zowel de vermindering van CO2 en fijn stof, als wat betreft het realiseren van bijkomend bos, is wel bijzonder cynisch als zij bestaande natuurgebieden zou verwoesten en veranderen in een industriezone.

2007 was de deadline voor het uitvoeren van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen waarin ook de realisatie van 13.664 ha bijkomend bos is opgenomen. Het Vlaams Gewest komt haar beloften niet na in het realiseren hiervan want er is een achterstand van meer dan 10.000 ha. Iedere ontbossing moet gecompenseerd worden met het aanleggen van extra bos.
De Groene Delle is al bos...

Geluids- en lichtbuffer
Het gebied functioneert tevens als een natuurlijke geluidsbuffer tussen de E313, de E314 en het bestaand industrieterrein Lummen-Zolder. Het zorgt ervoor dat de woonkwaliteit van de inwoners van Stokrooie optimaal is.  Een industrieterrein grenzend aan de woonwijk zou een serieuze en permanente overlast betekenen ten gevolge van zowel het geluid als de permanente verlichting van de industriezone.  

Natuurgebied als buffer
Met de Groene Delle in het noordwesten, de Kolberg (een van de belangrijkste vijvergebieden in Vlaanderen) in het noordoosten en aan de zuidzijde Herckenrodebos (geklasseerd als beschermd landschap) ligt Stokrooie optimaal om als woongebied zijn functie volledig te vervullen. Zowel voor de natuurgebieden de Kolberg als voor het Herckenrodebos werd in de zomer van 2008 door de Minister van Ruimtelijke Ordening een BPA (bijzonder plan van aanleg) goedgekeurd.

Visie Vlaams Gewest
De Vlaamse regering ziet het kanaal liefst als een industrieel  lint doorheen de provincies Antwerpen en Limburg om op die manier gestalte te geven aan het ENA project - Economisch Netwerk van het Albertkanaal. De Vlaamse regering voert ook dankzij het subsidiariteitprincipe een politiek van de voldongen feiten. De voorwaarden voor ontsluiting van het gebied zijn
namelijk al verwezenlijkt: een op- en afrittencomplex met rotonde ter hoogte van het natuurgebied De Groene Delle en het wegwuiven door de Vlaamse regering om een overbrugging van de E313 te voorzien voor plaatselijk verkeer en recreanten.
Ook de nv Scheepvaart is vrij duidelijk in haar doelstellingen; zij wil eigenaar worden van het natuurgebied De Groene Delle om het nadien als totaal gebied te (laten) omvormen tot industrieterrein voor kanaalgebonden activiteiten.

Visie Stad Hasselt
De visie van de Stad Hasselt staat haaks op die van het Vlaamse Gewest.  In tegenstelling tot het Vlaamse Gewest is de Stad Hasselt 100% gekant tegen een industrialisering van het gebied en erkent de Stad Hasselt de grote ecologische waarde van het gebied. Ze heeft duidelijk andere plannen die dicht bij de bevolking staan en die  een natuur- en recreatieve functie beogen. De ondertekenaars van het bezwaarschrift volgen de visie van de Stad Hasselt waarbij het Albertkanaal gezien wordt als een groene as. Deze visie sluit naadloos aan bij de ontwikkeling van een groen en toeristisch Limburg en is onverzoenbaar met het inpalmen van het natuurgebied door
industrie.

Wandelgebied
Het 100 ha gebied bestaat uit diverse landschapsvormen en is heel wat groter dan men op het eerste zicht zou vermoeden. Een wandeling enkel rondom de grote waterplas is 4 kilometer en duurt ongeveer een uur. Dit opent perspectieven naar toekomstig openstellen van het gebied
om te wandelen, natuurobservatie en natuurbeleving.

Behoud karakter dorpskern Stokrooie
Alle ondertekenaars van dit bezwaarschrift willen dat Stokrooie zijn landelijk en agrarisch karakter blijft behouden. Stokrooie is al voldoende versnipperd door de aanleg van het Albertkanaal en de E313 en de ontwikkeling van de gewestweg N729 en moet zijn groene buffer in het noorden met het industrieterrein van Zolder-Lummen integraal behouden, dwz zowel op het grondgebied van Hasselt als Lummen! Stokrooie wil geen dreigende onteigeningen en milieuhinder van bijkomende industrie.

Bestaande woningen
Achteraan in de Waterlozestraat, in het gedeelte dat grenst aan het natuurgebied De Groene Delle bevinden zich tiental woningen. De bewoners willen zekerheid dat hun woningen straks niet onteigend zullen worden, dan wel in de toekomst zullen grenzen aan een industriegebied met alle gekende overlast zoals geur- en geluidshinder, licht- en milieuvervuiling, eigen aan een industriegebied met kanaal gebonden activiteiten.

Toontuinen
De prachtig Engels getinte toontuinen van Dina Deferme zijn 4 ha groot en gelegen aan het einde van de Beuzestraat. Zij vormen een toeristische trekpleister voor Stokrooie en worden opengesteld voor het grote publiek.  De tuin is ook opgenomen in de toeristische activiteiten van de Stad Hasselt en wordt als dusdanig zo gepromoot.  Jaarlijks bezoeken meer dan duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland dit park. Deze tuinen kijken nu uit op het natuurgebied De Groene Delle. Voor het uitzicht van deze tuinen zou het compleet nefast zijn dat de omliggende landelijke omgeving aan haar natuurlijke charme zou inboeten.

Géén doorgangsverkeer
De ondertekenaars van het bezwaarschrift willen de dorpskern van Stokrooie behouden in zijn huidige staat zonder enig risico van transport van en naar een mogelijk toekomstig industrieterrein. Stokrooie mag nooit het slachtoffer worden van een voortdurend toenemende verkeersstroom van en naar het industrieterrein. Het is en moet een rustige dorpskern blijven waar het
goed is om te wonen temidden van natuurgebied.

Fietstoerisme
Eén van de grote troeven van de Provincie Limburg is het uitgebreide fietsroutenetwerk.  We zijn hiervoor beroemd geworden in binnen- en buitenland en het betekent jaarlijks een belangrijke bron van inkomsten voor de Provincie Limburg.  Uit de folder van Toerisme Limburg lezen we dan ook:  “De groenste provincie van Vlaanderen draagt haar natuur hoog in het vaandel. Verschillende organisaties zijn dag in dag uit in de weer om de Limburgse natuur in al haar glorie te bewaren. Zo kunnen wandelaars en fietsers op hun tochten urenlang genieten van de Limburgse fauna en flora, kan je tot rust komen in de Limburgse natuurdomeinen en blijft Limburg de groene long van Vlaanderen”.
Volgens de metingen van het fietsroutenetwerk Vlaanderen is een van de meest drukke fietsroutes in Limburg, en door alle fietsers geprezen voor de mooie natuur aldaar, de verbinding van de fietsknooppunten 94 en 302, zijnde de verbinding tussen Kuringen en Bolderberg.  Het is prachtig fietsen langs het natuurgebied van de Kolberg en iets verder langs Stokrooie ter hoogte van het natuurgebied de Groene Delle en aan de overkant de bossen van Bolderberg-Terlaemen.  Dit prachtige uitzicht en groene long mag zeker niet opgeofferd worden voor industrieterrein en moet dus absoluut behouden blijven. 

Stapstenen ontwikkeling
Het gebied De Groene Delle kan een stapsteen worden tussen andere waardevolle natuurgebieden van het Limburgse vijvergebied, de Bolderbergse Koeweide, de Kolberg, Herckenrode, de Demervallei, de kasteelbossen van St Paul en Loye. Een overbrugging met de E313 zou dan wenselijk zijn voor het plaatselijke verkeer, wandelaars en fietsers. Door een bijkomende ecobrug tussen de Groene Delle en de “Koeweide” te Bolderberg zouden de uitlopers van Stokrooie en Thiewinkel bovendien zelfs terug verbonden worden met het eigenlijke vijvergebied van Midden-Limburg. Op deze manier zou de Vlaamse regering een duurzame investering doen in Natuur en Toerisme.

De Groene Delle moet het sluitstuk worden in de Hasseltse groen- en natuurontwikkeling en blijven deel uitmaken van de groene zones rond het agrarische dorpje Stokrooie.

De Groene Delle is de laatste overblijvende verbinding naar de uitlopers van  het vijvergebied en moet volledig gevrijwaard worden.

Zoek in Stokrooie.be

Onze sponsors

Schrijf je in voor de gratis Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een geschenk. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven.
Privacyverklaring 

Vul hier je gegevens in:

VRT NWS

Aantal kankerdiagnoses in ons land lag nooit zo hoog, overlevingskansen wel sterk gestegen
Meer dan 78.400 Belgen hebben vorig jaar te horen gekregen dat ze kanker hadden. Het aantal diagnoses in ons land lag nog nooit zo hoog. Tegelijk daalt het aantal mensen dat sterft aan kanker. En de overlevingskansen bij bepaalde kankers zijn, onder meer dankzij verbeterde behandelingen, sterk gestegen.
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie