Teken petitie online

Je kan nu hier online een petitie ondertekenen. We willen zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen en overmaken aan minister Schauvliege om duidelijk te maken dat de burger niet akkoord gaat met haar natuurbeleid dat er vooral in bestaat bedrijven terwille te zijn.

 

Teken de petitie

 

Het natuurgebied de Groene Delle in Stokrooie Hasselt vormt met zijn goed ontwikkeld en zeer waardevol oud zuur eiken- berkenbos en elzenbroek- berkenbroekbos in de vallei van de Voortbeek een natte ecologische corridor tussen de habitatrichtlijngebieden van de Demervallei en het vijvergebied van midden Limburg.

 

De Vlaamse regering wil in het kader van het Economisch Netwerk van het Albertkanaal 26 ha van het meest waardevolle gedeelte van het 100 ha grote natuurgebied omvormen tot een industriegebied. Verschillende onderzoeken naar natuurwaarden, zelfs bij de vooronderzoeken in 2002/2003 en het Milieu Effecten Rapport bevestigen de hoge natuurlijkheidsgraad en een in sterke mate onvervangbaar ecosysteem.

 

Toch zet de Vlaamse regering door met als argument de uitstekende logistieke ligging aan kanaal en verkeersknooppunt van snelwegen. Het actiecomité voor het integraal behoud als natuurgebied van de Groene Delle betwist de redenering van de Vlaamse regering dat belangrijke en waardevolle natuur aan waarde veliest in de nabijheid van verkeersknooppunten en waterwegen.

 

Er kan onmogelijk sprake zijn van een evenwicht tussen ecologie en (bedrijfs)economie als het economisch netwerk 26 ha wint en de natuur 26 ha onvervangbare ecotopen verliest. Enkele bedrijven die kunnen genieten van een uitstekende logistieke ligging gaan onze economie amper doen groeien maar snijden wel flink in de verbindingsfunctie tussen twee habitatrichtlijngebieden en hypotheceren de mogelijke potenties voor een natuur educatieve meerwaarde van het toerisme in Limburg.

 

Wij willen met deze petitie de maatschappij bewust maken van de grote flater die de Vlaamse regering maakt door toe te geven aan de industrielobby die dit gebied niet wil loslaten ten koste van de Limburgse natuur en ten koste van het project 'De Wijers', nota bene opgestart door dezelfde Vlaamse regering.

 

Wij willen zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen en overmaken aan minister Schauvliege om duidelijk te maken dat de burger niet akkoord gaat met haar natuurbeleid dat er vooral in bestaat bedrijven terwille te zijn.

 

Bron: Actiecomité Groene Delle

Tekst: Wilfried Croux 

Manifest

Manifest voor het behoud en verdere ontwikkeling van het Limburgse groenpatrimonium

Limburg is nog altijd de meest groene provincie van Vlaanderen maar we zijn hard op weg om daar iets aan te doen. In negen jaar tijd verloor onze provincie liefst 700 ha bos en het ziet er niet naar uit dat we bij de les zijn. Zelfs ingekleurde natuurgebieden in het gewestplan zijn niet veilig, getuige verschillende waardevolle groengebieden langs het Albertkanaal die aangeduid zijn om het ENA project (Economisch Netwerk van het Albertkanaal) gestalte te geven.

Zowel het gewest Vlaanderen als de provincie Limburg lijken te kiezen voor logistiek als de motor van onze toekomstige economie. “Logistiek Vlaanderen” en logischerwijs Limburg dreigt op deze manier een doorvoerkanaal te worden voor containers met alle gevolgen voor de weginfrastructuur. Een keuze voor logistiek en industrialisatie langsheen het Albertkanaal betekent  een verlies van vele hectaren groen en open ruimten voor de provincies Antwerpen en Limburg. Wanneer we het provinciaal milieubeleidsplan in Limburg gestalte willen geven en onze bossen koesteren moeten we op de eerste plaats beginnen met de ons resterende groengebieden te beschermen.

Ondergetekenden erkennen daarom de waarde van de Limburgse bos- en groengebieden, hun belang voor het milieu en zijn niet zomaar bereid dit natuurpatrimonium verder te laten inkrimpen.

Ondergetekenden willen ook ijveren voor de definitieve bevestiging in de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen van de volgens het gewestplan aangeduide natuurgebieden. Met name het gebied de Groene Delle te Stokrooie Hasselt en het Munsterbos te Zutendaal zijn belangrijke schakels en sluiten aan op open ruimtegebieden aan weerszijden van het kanaal.

Ondergetekenden weigeren mee te stappen in een scenario waarbij het hele Albertkanaal een verlengstuk wordt van de haven van Antwerpen met een snoer van bedrijven en laadkaaien tot in Luik.

De ondertekenaars van dit manifest erkennen ook het economisch belang van natuur en open ruimte als een pijler van de Limburgse economie. Zij willen dat een netwerk zoals ENA pretendeert te zijn, een werkelijk web wordt met open ruimten, ecologische mazen. ENA moet niet alleen een economisch maar ook een ECOLOGISCH netwerk worden! Het algemeen belang, gezien door de bril van de bedrijfswereld is enkel het economische luik van een geheel waar andere elementen zoals algemeen welzijn, natuurbehoud en ontwikkeling even van minder belang zijn.

De ondertekenaars van dit manifest vragen daarom respect voor de natuur en erkenning van de economische waarde van natuurbeleving en toerisme. Van de Vlaamse regering en het  provinciebestuur verwachten ze een daadwerkelijke uitvoering van de doelstellingen van het Limburgse milieubeleidsplan.

 

Onderteken het MANIFEST

Zoek in Stokrooie.be

Onze sponsors

Schrijf je in voor de gratis Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een geschenk. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven.
Privacyverklaring 

Vul hier je gegevens in:

VRT NWS

Liveblog formatie - Formateur Diependaele praat morgen al met Mahdi en Depraetere, echte onderhandelingen starten mogelijk volgende week 
Federaal informateur Bart De Wever (N-VA) heeft verslag uitgebracht bij de koning over zijn opdracht. Die heeft zijn opdracht met een week verlengd. Op Vlaams niveau geven zowel N-VA, Vooruit als CD&V aan dat ze bereid zijn om onderhandelingen op te starten. Matthias Diependaele (N-VA) zal die formatiegesprekken leiden. Volg de formatie op de voet in onze liveblog.
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie