Actiegroep "De Groene Delle"

Inmiddels staan ze in het straatbeeld. De borden met grote foto van de Groene Delle en oproep tot deelname van de grote wandelmanifestatie op zondag 3 juni. 

Foto: Erik Van den Abbeele

Aankondiging grote wandelmanifestatie op zondag 3 juni 2018

Zondag 3 juni voeren we actie! We voeren actie tegen het anti natuurbeleid van de Vlaamse regering! We voeren actie voor het behoud van ons prachtig natuurgebied de Groene Delle.

 

We zijn het beu dat natuurgebieden door politieke partijen versjacherd worden in functie van partijbelangen en mandaten. Ordinaire deals die verkocht worden als eerbare politieke akkoorden. We zijn het beu dat elke dag 6 ha bos verdwijnt in Vlaanderen. We zijn het beu dat sinds het aantreden van onze huidige minister van natuurbederf 2000 ha bos zijn verdwenen.

 

We zijn het beu dat ondanks allerhande boswijzers, boskaarten en bosinventaris de Vlaamse regering er niet in slaagt onze reële bosoppervlakte in kaart te brengen. We zijn het beu dat de Vlaamse regering arresten van de raad van state stelselmatig in de vuilbak kiepert.

 

We zijn het anti natuurbeleid van deze Vlaamse regering beu! We zijn het wanbeleid van Joke Schauvliege beu! 

 

AFSPRAAK IN STOKROOIE OP ZONDAG 3 JUNI OM 14 UUR OP DE KANAALDIJK EINDE KANAALSTRAAT (HUISNR 91) VOOR ONZE PROTESTWANDELING.

 

BLIJF OOK ONZE PETITIE TEKENEN EN DELEN https://www.petities24.com/red_het_natuurgebied_groene_delle

Reactie actiegroep op beslissing minister Schauvliege  

18-07-2015

Actiegroep De Groene Delle pikt besluit van minister Schauvliege niet en gaat in verzet

 

Uit welingelichte bron vernamen we dat minister Schauvliege (CD&V) vlak voor het parlementair reces nog gauw een discutabele beslissing nam inzake De Groene Delle, een natuurgebied tussen het klaverblad Lummen en het Albertkanaal in Stokrooie, Hasselt. Reeds jaren voeren bewoners van Stokrooie, natuurliefhebbers, de Stad Hasselt en de Spa en Groen!, maar vooral de ongebonden actiegroep De Groene Delle actie voor behoud van deze groene zone, essentiële schakel in de natuurontwikkeling van De Wijers, en belangrijke zone voor zachte recreatie (wandelen, natuurbeleving, vissen , zwemmen…), kortom een in deze tijden van klimaatsverandering wereldwijd zeer welgekomen groene long.

Al jaren ook viel het oog van de dienst Scheepvaart en van VOKA en VKW precies op dit groengebied, om het langsheen de kanaalzijde te veranderen in…industriezone . Terwijl er nog honderden hectaren industriegebied niet ingevuld geraken in Limburg! Begrijpe wie kan. Niet minder dan 30 hectaren worden (alvast in een eerste fase !) voorbestemd voor industrie. Net de zone waar zich kostbare en zeldzame natuur bevindt: oude heide met eiken- en berkenbegroeiing.

De actiegroep beschouwt deze beslissing als een regelrechte aanslag, zonder mogelijkheid tot parlementaire reactie (wachten tot hervatting van de Vlaamse parlementaire beraadslagingen), en in een periode waarin velen die zouden kunnen in actie schieten (op de laatste actiewandeling  in juni wandelden honderden mensen mee voor integraal behoud van de Groene Delle!) allicht op vakantie zijn.

De actiegroep zal zich in geen geval bij deze beslissing van de Vlaamse regering neerleggen. De Groene Delle moet integraal groen blijven. De actiegroep De Groene Delle beraadt zich over de te nemen stappen en over de komende acties.


Erik Van den Abbeele

Secretaris De Groene Delle

Reactie schrijven

Commentaren: 0

Weer beroering rond de Groene Delle

10-07-2014

Als je  de kranten Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad, Laatste Nieuws..., Radio2, Focus op Hasselt en TV Limburg volgt, dan kan je er niet naast kijken... Na lange windstilte op alle fronten duikt het dossier van De Groene Delle weer op uit het heldere water van het Koèt. Wat is ervan aan dat binnenkort het Stokroois natuurparadijs de plaats moet ruimen voor industrie? Hebben we als actievoerende bewoners van Stokrooie en omgeving dan toch bakzeil gehaald?

MER (Milieu-Effectenrapport)
Er zou een Milieu-effectenrapport zijn dat zegt dat De Groene Delle ideaal is voor bedrijven... Immers: langs het kanaal gelegen, en vlakbij het klaverblad, én aansluitend op de industriezone van Lummen-Zuid. Een visie die hardnekkig overeind blijft, vooral in de hoofden van de KMO-sector en de bedrijvensector en hun lobby: VOKA, VKW, de NV de Scheepvaart. Blijkbaar zitten zij achter die bijkomende MER-studie. Maar wiens brood men eet, diens woord men spreekt...

Groene Delle groen laten
De actiegroep reageerde gepast, zowel in Het Belang van Limburg, als op Radio 2, als op TVL. Wij toonden dat we onze acties, voorlopige resultaten en impact op het beleid en ons verzet tegen industrie/KMO's in De Groene Delle niet zullen opgeven. De Groene Delle moet 'groen' blijven, want:

1. De Groene Delle heeft op de gewestplannen "natuurgebied" als bestemming.
2. De Groene Delle is een stapsteen tussen het Wijergebied over het kanaal en het Schulens Meer en heeft een grote tot zeer grote natuurwaarde.
3. De Groene Delle heeft met zijn 100 ha een grote luchtzuiverende waarde, en ligt tussen het klaverblad en de landelijke woonzone.
4. Het Koèt is voor alle Stokrooienaars en voor velen van verder een bekende en rustgevende ontspanningsplek: wandelen, zwemmen, vissen, fietsen (al meerdere generaties).
5. We verzamelden reeds 5.000 handtekeningen voor behoud van De Groene Delle als groengebied. Dit zijn er veel meer dan er gezinnen zijn in Stokrooi! We kregen ook steun ook van al wat naam heeft in natuurmiddens, en van het middenveld /verenigingsleven in Stokrooie en omgeving.
6. De Stad Hasselt volgde ons in al onze argumenten om bij de Ruimtelijke Structuurplanning de Groene Delle aan te merken als belangrijke natuurverbinding tussen het Vijvergebied en de Demervallei (zie al onze belangrijkste argumenten)
7. De toekomst van Limburg, ook economisch, kleurt groen: groen toerisme is de tweede belangrijke economische sector in Limburg. Voor een leefbare en groene toekomst heeft Limburg nood aan behoud van elk waardevol stukje groen, en zelfs aan meer groen door het verbinden van alle groene eilandjes. Absoluut bestaande natuurverbindingen NIET vernietigen dus.
8. De Groene Delle is ook historisch van belang, en verbonden met Herkenrode, die andere toeristische poort in volle ontwikkeling.
9. Een stuk van De Groene Delle werd in 2006 reeds natuurreservaat, en de Vlaamse regering vermeldt in 2008 in haar ruimtelijke planning de Voortbeek als een te behouden en te versterken vallei, en De Groene Delle als een te versterken verwevingsbos.
10. In 2010 start de Vlaamse Regering het strategisch project van "De Wijers" waarbij
de Groene Delle wordt ingepland als heidegebied (wat het oorspronkelijk ook was).
11. In 2012 werden de wandelpaden in de Groene Delle verhard en werd door de Stad Hasselt een officieel bewegwijzerd wandelpad aangelegd.

Akkoord
De partijen uit de vorige regering hadden een onderling akkoord om de Groene Delle groen te houden. Wij zijn benieuwd of diezelfde partijen hun woord gestand doen, ook in een volgende Vlaamse regering want die zal over de toekomst van De Groene Delle haar licht moeten laten schijnen. Als er een Vlaamse regering is tegen bv. september, dan duurt het uitwerken van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) nog minstens een jaar. En ook daartegen kan beroep worden aangetekend. Wij waarschuwen alvast hen die beroering scheppen dat ze het vel van de beer niet moeten verkopen voor hij geschoten is.

Toerisme
Er zijn nog ettelijk vele hectaren (bv. de terreinen van de failliete Fordfabrieken enz...) die ook "watergebonden" voor een bedrijfsmatige economische groei kunnen zorgen. Géén natuur slachtofferen voor privé-belangen! Ook "groen toerisme" zoals wandelen, fietsen, historisch en landschappelijk toerisme zal de komende jaren meer dan 2000 jobs bij creëren. We zullen als aantrekkelijke groene provincie geen aanslag op de natuur- en landschappelijke rijkdom mogen dulden: tijd voor een definitief beschermen van alle waardevolle landschappen in groen Limburg!

U hoort nog van ons!

Erik Van den Abbeele
Secretaris Groene Delle 

 

De Groene Delle in ’t Stadhuis, 28 april 2009 (verslag)

Een olijke bende gewapend met elk een vensteraffiche: een kleine afvaardiging (delegatie) van “De Groene Delle” schrijdt binnen in een nog bijna lege raadszaal, iets voor acht uur. We nemen plaats in de publiekstribune, en hebben nog ruim de tijd voor de zaal wat voller loopt. We wachten geduldig af tot het advies van Gecoro inzake het Ruimtelijk Structuurplan op het agenda komt.

Bij de behandeling van "ons" punt (De Groene Delle) citeert Schepen Froidmont letterlijk uit ons bezwaarschrift en houdt een een pleidooi om, enkel voor De Groene Delle, het advies van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening NIET te volgen…De Groene Delle moet groen blijven. Én er komen “verschillende wandelwegen” van Herkenrode naar en door de Groene Delle… Groen vraagt dat de meerderheid ook tegenover de toekomstige Vlaamse Regering het been zou stijfhouden, en de optie Groene Delle - Groen ook actief zou helpen hard maken.
Na het pleidooi van het Schepencollege, schieten we rechtop, applaudisseren rechtstaand, de raamaffiches trots in de hoogte, en waagt ondergetekende een vlugvlug geïmproviseerd dankwoord aan het Stadsbestuur.

Na een schorsing van zo'n 10 minuten volgt de stemming: de meerderheid stemde voor, Vlaams Belang tegen. Zelfs Open VLD, de partij van minister Vanmechelen die voorstander is voor een industrie-zone, stemde voor.

Tekst: Erik van den Abbeele
Foto: Bieke Jongen

lees hier verslag van Hasselt Lokaal

Actiegroep De groene Delle

Woensdagavond 12 november 2008 was er een bijeenkomst in het cafetaria van het ontmoetingcentrum Strokrode. Het actiecomité kwam voor de tweede keer samen, aangevuld met diverse mensen uit verenigingen.  Ook waren er verschillende geïnteresseerden aanwezig. De spanning over de mogelijk geplande uitbreiding van het industrieterrein was zeer duidelijk te voelen.

Wilfried Croux gaf visueel tekst en uitleg. Een deel van het bos (De Groene Delle) hoort nog bij Lummen, maar deze oppervlakte is niet voldoende. Het bos, het natuurterrein de Groene Delle zijn samen ongeveer 100 ha groot en sluit aan bij het bestaande Lummens industrieterrein. Het Vlaamse Gewest wil dat het natuurgebied de Groene Delle verdwijnt en wordt omgevormd in industriegrond.
Er staan in het gebied (Waterlozestraat) ook een 10-tal huizen die dan zonevreemd zullen worden.

Besloten werd dat actievoerders een folder in de brievenbus van de huizen van Stokrooie gaan bezorgen. Gevraagd wordt om dan de petitie te tekenen en terug te bezorgen aan de verantwoordelijke per straat (staat vermeld in de folder).

Op 30 november wordt er een wandeling georganiseerd die doorheen het bedreigde gebied zal gaan. Hiervoor zullen ook politici en de pers worden uitgenodigd. Noteer deze datum alvast in je agenda.
Uw aanwezigheid zal zeer welkom zijn, zodat we kunnen laten zien dat we fier zijn op onze groene long in Stokrooie.
Onze (klein) kinderen hebben ook recht op een mooie natuur in hun buurt.

Tekst : Theo Vallons


Contact - Info
Vanuit Stokrooie hebben een aantal personen "de koppen bij elkaar gestoken" om de situatie op te volgen. Alle nieuws wordt op deze pagina's gecentraliseerd.

Contactadressen:

Wilfried Croux
Kanaalstraat 51
3511 Stokrooie
tel: 011 25 23 89
wilfried.croux@telenet.be

Erik Van den Abbeele
Stokrooieweg 3 bus 3
3511 Stokrooie
tel GSM: 0479 44 61 03
tel: 011 25 64 76
erik.vandenabbeele@gmail.com

Contactformulier
Link naar het contactformulier

Zoek in Stokrooie.be

Onze sponsors

Schrijf je in voor de gratis Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een geschenk. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven.
Privacyverklaring 

Vul hier je gegevens in:

VRT NWS

Aantal kankerdiagnoses in ons land lag nooit zo hoog, overlevingskansen wel sterk gestegen
Meer dan 78.400 Belgen hebben vorig jaar te horen gekregen dat ze kanker hadden. Het aantal diagnoses in ons land lag nog nooit zo hoog. Tegelijk daalt het aantal mensen dat sterft aan kanker. En de overlevingskansen bij bepaalde kankers zijn, onder meer dankzij verbeterde behandelingen, sterk gestegen.
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie