Mededeling van Minister Zuhal Demir aan Vlaamse Regering

op vrijdag 11 september. Groene Delle blijft groen.

Op vrijdag 11 september heeft minister Zuhal Demir een mededeling gedaan op de ministerraad dat het GRUP wordt stopgezet. En dat bijgevoegd de Groene Delle volledig blijft behouden als natuurgebied. 

Lees de integrale mededeling in de PDF

Mededeling van Minister Zuhal Demir tijdens ministerraad 11/09/2020
Mededeling aan Vlaamse Regering door min
Adobe Acrobat document 132.4 KB

Debatten en vragen Vlaamse Regering (ivm Groene Delle)

(in chronologische volgorde (meest recent bovenaan)

Commissievergadering 22 september 2015 - Vlaams Parlement

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Gehouden op dinsdag 22 september 2015, 14.00 uur

Voorzitter: Tine Rombouts

 

Onderwerp:
Vraag om uitleg over de conceptnota betreffende de verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal
van Rob Beenders / Johan Danen / Ingrid Lieten aan minister Joke Schauvliege. 

Hieronder het videoverslag zoals het werd gestreamed op dinsdag 22 september 2015 om 14 uur. Het is de volledige registratie van de gehele vergadering. Wellicht even vooruit scrollen naar 1h24'31 als je enkel het gedeelte over de Groene Delle wil bekijken.Beslissing Ministerraad 17 juli 2015

VOORSTEL VAN minister Ben Weyts, minister Philippe Muyters en minister Joke Schauvliege


Het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) is een ruimtelijk samenhangend economisch netwerk van bedrijvigheid in Vlaamse gemeenten die aan het Albertkanaal gelegen zijn, in de nabijheid van de E313. De Vlaamse overheid werkt actief rond dit netwerk, om de economische sterkten van het gebied op elkaar af te stemmen en de economische groei gestructureerd op te vangen. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu de conceptnota rond ENA en de ENA-acties goed. De bevoegde ministers zullen zorgen voor de uitwerking van deze acties. 

Reactie schrijven

Commentaren: 0

Commissievergadering 10 maart 2015 - Vlaams Parlement

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Gehouden op dinsdag 10 maart 2015, 14.00 uur

Voorzitter: Tine Rombouts

 

Onderwerp:
Vraag om uitleg over MER-planning voor het Economisch Netwerk Albertkanaal
van Rob Beenders aan minister Joke Schauvliege. 

Schriftelijke vraag 20/01/2015 - Johan Damen

VRAAG


VLAAMS Parlement
schriftelijke vraag


nr. 335

van johan danen

datum: 20 januari 2015aan joke schauvliege

vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw
Inrichting Economisch Netwerk Albertkanaal  -  Stand van zaken


De Vlaamse Regering wil een aantal nieuwe bedrijvenzones realiseren in het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). De dienst MER van de Vlaamse overheid heeft hiervoor het milieueffectenrapport goedgekeurd voor een reeks nieuwe industriegebieden langs het Albertkanaal. De gebieden Zolder-Lummen-Zuid (Groene Delle) en Genk-Zuid-Oost (grenzend aan het Munsterbos) vallen onder deze uitbreiding van nieuwe industriegebieden. Ook voor andere bedrijventerreinen werd het milieueffectenrapport goedgekeurd. De uitbreidingen van de industriegebieden Caetsbeek (Diepenbeek) en Ebema (Zutendaal) vallen hier onder.


De problematiek rond deze uitbreidingszones is al lang bekend. Zowel buurtbewoners als natuurbeschermers zijn gekant tegen de nieuwe industriegebieden die gelegen zijn in het natuurgebied de Groene Delle en grenzen aan het natuurgebied Munsterbos, dat intussen ook reeds is vastgesteld als Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Ook voor de uitbreidingen van de bestaande industriezones is er geen draagvlak. De buurtbewoners willen de groene buffers langs het kanaal behouden.


Er ontbreekt een draagvlak voor deze uitbreidingen, maar er zijn nog meer bedenkingen te maken. De natuurreservaten Groene Delle en Munsterbos zijn gebieden met uitzonderlijk hoge natuurwaarden. Bij het aansnijden van deze gebieden zullen uitgebreide flankerende maatregelen genomen moeten worden. Volgens het Agentschap Natuur en Bos (ANB) moet men in een enorme buffering voorzien om deze natuurwaarden in stand te kunnen houden. De vraag rijst of de beperkte oppervlakte aan bijkomende bedrijventerreinen in verhouding staat tot de inspanningen die geleverd moeten worden om de natuurwaarden te beschermen.


Ik wil ook opmerken dat de ENA-uitbreiding niet de enige bedreiging is waar het Munsterbos de laatste decennia mee af te rekenen kreeg. Een afvaloven, een stort en de plannen voor een omleidingsweg zorgden in het verleden al voor heel wat onrust. Het wordt tijd dat de rust terugkeert in dit gebied.


In het verleden werd er door mijn collega’s al meermaals op gewezen dat het nieuwe industrieterrein Genk-Zuid-Oost indruist tegen wat er in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en meer specifiek in het structuurplan Limburg werd ontwikkeld. Dit industrieterrein grenst aan het Munsterbos, ligt op een kilometer van het landschapspark Hoge Kempen en ligt aan de voet van de steile rand van het Kempisch plateau. 

Sinds eind november 2014 kunnen we ook zeggen dat dit geplande industrieterrein van Genk-Zuid-Oost op slechts enkele kilometer ligt van ongeveer 140 hectare industrieterrein, dat na de verhuis van Ford Genk een nieuwe bestemming moet krijgen.


  1. De goedkeuring van het milieueffectenrapport door de dienst MER is de laatste stap voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 


Kan de minister meedelen wat de laatste stand van zaken is in deze procedure voor de hierboven vermelde gebieden (Zolder-Lummen-Zuid (Groene Delle), Genk-Zuid-Oost (grenzend aan het Munsterbos) , Caetsbeek (Diepenbeek-Bilzen) en Ebema (Zutendaal))?


  1. Wanneer verwacht de minister een definitieve uitspraak?


  1. Gezien het nieuwe gegeven dat er door het verdwijnen van Ford Genk 140 hectare industriegebied vrijkomt, had ik graag van de minister vernomen of zij het opportuun vindt om de nieuwe industriegebieden te ontwikkelen?


  1. Overweegt de minister om een procedure te starten om het uitbreidingsgebied Genk-Zuid-Oost, grenzend aan het Munsterbos en in de feiten er één geheel mee vormend, terug aan de natuur te geven?


-----------------------------------------------------ANTWOORD


joke schauvliege

vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw
antwoord 

op vraag nr. 335 van 20 januari 2015

van johan danen

Ik verwijs naar de antwoorden op de schriftelijke vragen nr. 46 van 5 september 2014 en nr. 74 van 24 oktober 2014.


Ik kan hier aan toevoegen, in antwoord op uw vraag over de terreinen van Ford Genk, dat er tegelijk een round up zal gebeuren van de verschillende openstaande terreinen van het ENA en dat eventuele nieuwe uitdagingen zullen worden bepaald. Mijn administratie zal hiertoe op korte termijn een kortlopende studieopdracht starten. Daarna kunnen gerichte planningsprocessen worden gestart.

Schriftelijke vraag 15/10/2014 - Rob Beenders 

VRAAG


vlaams parlement

 schriftelijke vragen


nr. 74

van rob beenders

datum: 15 oktober 2014aan joke schauvliege

vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw
Inrichting Economisch Netwerk Albertkanaal  -  Natuurreservaat Groene Delle Stokrooie


Ik heb het hele proces van de opmaak van het structuurplan Hasselt, alsook de opmaak van het GRUP Hasselt-Genk en de ENA-studie (Economisch Netwerk Albertkanaal) van dichtbij gevolgd als lokale mandataris. Deze ruimtelijke planningsinitiatieven waren zeer complex en veel te tijdrovend maar het uiteindelijke resultaat was voor alle betrokken partijen, inclusief inwoners, bevredigend.


In het Vlaamse regeerakkoord staat dat deze Vlaamse Regering gelooft in lokale besturen, hun minder planlast wil opleggen en meer verantwoordelijkheden wil geven. Dat is toe te juichen. Maar dan moet daar consequent naar worden gehandeld en moeten plannen als GRUP's, structuurplannen enzovoort de nodige rechtszekerheid kunnen bieden.


Helaas is dat niet steeds het geval. Zo zijn er heel wat tegenstrijdigheden in de uitvoering van het structuurplan Hasselt, het GRUP Hasselt-Genk en de lopende ENA-studies. Conclusies worden niet structureel overgenomen, hetgeen de geloofwaardigheid van dergelijke complexe planningsinitiatieven in het gedrang brengt.


Concreet focus ik op het dossier "Groene Delle/Zolder Lummen-Zuid". In alle goedgekeurde planningsinitiatieven kiest de lokale overheid resoluut voor het behoud van de Groene Delle als waardevol natuurgebied en wenst de lokale overheid dat deze zone uit de ENA-plannen wordt gehouden tot ontwikkeling van industriezone. Met het huidige aanbod industrieterreinen in Limburg en de toekomstige herontwikkeling van de meer dan 130 ha Ford-terreinen is het niet meer dan logisch om gebieden met een sterke natuurwaarde te behouden en te bevestigen. Het aanbod industrieterreinen in Limburg is meer dan voldoende, natuurgebieden daarentegen niet.


Maar de visie van het lokale bestuur wordt niet door iedereen gevolgd. NV De Scheepvaart en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) werken naarstig verder om de minister te overtuigen dat de Groene Delle omgezet moet worden naar industriezone.


Indien de minister natuurgebieden belangrijk vindt voor de huidige en toekomstige generatie, kan zij een belangrijke beslissing nemen door de Groene Delle voor eens en altijd het etiket natuurgebied te geven en alle lopende plannen tot ontwikkeling van industriezone stop te zetten.


Volgens het ENA-actorenoverleg, passend in het beschikbare plan-MER, zijn alvast een volledige ontwikkeling van de desbetreffende zone en scenario 3 uitgesloten.


1. Gaat de minister met het besluit van de betrokken actoren akkoord en klopt het dat de volledige zone niet kan worden ontwikkeld en dat scenario 3 definitief is uitgesloten?


2. Gaat de minister consequent het resterende gebied omvormen tot groene zone en bij voorkeur erkennen als natuurreservaat?


3. Volgens de laatste MER-studie zijn scenario's 1 en 1bis en alles wat ertussen ligt aangewezen en niet scenario 2.


Volgt de minister deze studie? Is scenario 2 uitgesloten?


4. Is de minister eventueel van plan om het hele gebied van de Groene Delle te klasseren als potentieel natuurgebied, rekening houdend met het hoog aantal beschikbare hectare industriegrond in Limburg, zodat de Groene Delle voor eens en altijd natuurgebied kan zijn?

---------------------------------------------------
ANTWOORDjoke schauvliege 

vlaams minister van omgeving, natuur en landbouwantwoord

op vraag nr. 74 van 15 oktober 2014

van rob beenders
Ik verwijs naar het antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 46 van 5 september 2014.


Het plan-MER voor het ENA is goedgekeurd op 20 juni 2014. De bijhorende passende beoordeling werd door het Agentschap voor Natuur en Bos gunstig geadviseerd op 18 december 2013. Dat wil zeggen dat een groot deel van de elementen nu gekend is om tot verdere besluitvorming over te gaan. Er moet echter nog worden nagegaan in hoeverre de verdere realisatie van de voorstellen financieel haalbaar is, gelet op het pakket aan milderende en flankerende maatregelen dat geformuleerd is in de plan-MER. Dit onderzoek  zal in de komende maanden worden uitgevoerd. 


Tegelijk zal een breed gebiedsgericht programma worden uitgewerkt waarin ook de opties met betrekking tot de ‘open ruimte’ worden vastgelegd (waaronder ook natuurgebied). Deze oefening zal in het geval van Zolder Lummen Zuid samenhangen met de ruimere omgeving, met name het gebied De Wijers, waar momenteel ook aan een geïntegreerd uitvoeringsprogramma wordt gewerkt. Het is op dit moment niet mogelijk voorafgaand aan de besluitvorming door de Vlaamse Regering reeds uitspraken te doen over de voorliggende scenario’s en de inhoud van de bedoelde gebiedsprogramma’s.


Verdere communicatie is voorzien, maar is pas mogelijk op het moment dat alle onderzoeken zijn afgerond en een beslissing kan worden genomen, normaal in de loop van 2015. Op de website www.vlaanderen.be/ena kan u steeds de laatste stand van zaken raadplegen.


Schriftelijke vraag 08/09/2014 - Rob Beenders 

VRAAG


vlaams parlement

schriftelijke vragenjoke schauvliege

vlaams minister van omgeving, natuur en landbouwVraag nr. 46

van 5 september 2014

van rob beenders
Inrichting Economisch Netwerk Albertkanaal  -  Natuurreservaat Groene Delle Stokrooie


Voor het uitbreidingsgebied Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) is een uitbreiding van de bestaande industriezone Lummen-Zolder opgenomen langs het Albertkanaal richting Stokrooie. Dit dossier sleept al meer dan tien jaar aan en de onduidelijkheid rond de bestemming zorgt voor heel wat onrust bij de inwoners van Stokrooie die zich afvragen wat er met het aangrenzende prachtige natuurreservaat Groene Delle zal gebeuren.


Het industrieterrein Zolder-Lummen-Zuid zoekt plaats voor uitbreiding tussen de autosnelweg E313 (westen) en het Albertkanaal (oosten), ten zuiden van het bestaande industrieterrein Zolder-Lummen. De circa 100 ha grote zoekzone overlapt vrijwel volledig met een deelgebied van het erkende reservaat Laambeekvallei. In dit deelgebied beheert Limburgs Landschap vzw ongeveer 23 ha waardevolle natuur.


De Vlaamse Regering wil een aantal nieuwe bedrijvenzones realiseren in het Economisch Netwerk Albertkanaal. Deze potentiële uitbreidingszone heeft voornamelijk een bestemming als natuurgebied, een gedeelte is landschappelijk waardevol agrarisch gebied en de aanwezige plas is ontginningsgebied met nabestemming groengebied. Er zijn tal van waardevolle vegetaties aanwezig. Het gebied heeft bovendien een belangrijke functie als corridor. Het is de enige verbinding tussen bestaande natuurgebieden aan weerszijden van het Albertkanaal.


Eind 2007 is een nieuwe afrit (26bis) gerealiseerd op de E313. Die ontsluit het bestaande bedrijventerrein rechtstreeks en vormt de noordgrens van de Groene Delle.
In het voorjaar van 2006 is het studiebureau Econnection gestart met het onderzoek naar de natuurwaarden van de Groene Delle. Dat rapport dient eerst geëvalueerd en goedgekeurd te worden door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
In het voorjaar van 2008 is het studiebureau Technum gestart met de opmaak van inrichtingsschetsen.


Voorgaande onderzoeken dienen verwerkt te worden in het plan-MER voor het ganse ENA. Pas als voorgaande rapporten een positief advies geven, kan gestart worden met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 


In de pers (Belang van Limburg) van 9 juli 2014 verneem ik dat de dienst MER van de Vlaamse overheid het milieueffectenrapport heeft goedgekeurd voor een reeks nieuwe industriegebieden langs het Albertkanaal. Daarbij ook het gebied Zolder-Lummen-Zuid (Groene Delle) in Stokrooie en Thiewinkel, en het terrein Genk-Zuid-Oost in Zutendaal dat grenst aan het Bilzerse Munsterbos. Nog volgens dit artikel is het de scheepvaart die nu een kosten-batenanalyse zal maken van deze aangeduide zone.


Gelet op het lange onduidelijke verloop van dit dossier hebben de inwoners van Stokrooie al meer dan 10 jaar een periode van ongerustheid achter de rug. De inwoners krijgen geen concrete informatie over de stand van zaken in het dossier en de vaagheid rond communicatie voedt de ongerustheid des te meer.


Kan de minister een duidelijke stand van zaken geven rond dit dossier inzake de tijdstabel van beslissingen die genomen gaan worden door de Vlaamse Regering, zodat er een duidelijk perspectief ontstaat (onder andere wanneer krijgt de Vlaamse Regering de kosten-batenanalyse van NV De Scheepvaart,…)?


--------------------------------------------------------------------------------ANTWOORD


joke schauvliege

vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw
antwoord 

op vraag nr. 46 van 5 september 2014

van rob beenders
Op basis van actorenoverleg naar aanleiding van het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft het Coördinatieplatform ENA beslist om scenario’s 1 en 2, zoals uitgetekend in de ‘Inrichtingsschets Lummen-Zuid (Technum, 2008)’, mee te nemen in het aanvullend onderzoek. Het ‘maximale’ scenario 3 werd bij consensus van de actoren niet in aanmerking genomen voor  aanvullend onderzoek en is dus afgevoerd. 

• scenario 1: ontwikkeling watergebonden terrein (ca. 29,5 ha);

• scenario 2: gedeeltelijke ontwikkeling van het gebied met watergebonden terreinen en andere (ca. 35 ha);

• scenario 3: volledige ontwikkeling van het gebied met respect voor de meest waardevolle natuurgedeelten (ca. 60 ha).


In geen van deze scenario’s is de ontwikkeling van de plas meegenomen. Een inname van de ontginningsplas voor bedrijvigheid werd dan ook niet in aanmerking genomen. 


Het scenario 1 bis is een aanvullend scenario dat werd meegenomen op basis van een eerste analyse van scenario 1 en 2. In dat scenario wordt het zuidoostelijk deel gevrijwaard, omdat het gekenmerkt is door hoge natuurwaarden. Deze zone vervult volgende functies:

• verbindingszone voor vleermuizen;

• bufferende functie naar woonfuncties: landschappelijk visueel, geluid, fijn stof;

• vrijwaren van de belevingswaarde van het resterende deel van de zoekzone Zolder-Lummen Zuid, in het bijzonder naar de omgeving toe (Stokrooie).


In scenario 1 bis is de voor bedrijvigheid te ontwikkelen zone verkleind tot 18,70 ha. 


De resultaten van dit aanvullend onderzoek werden verwerkt in het plan-MER ‘Zolder-Lummen-Zuid’ als deel van het plan-MER ‘Bedrijventerreinen die deel uitmaken van het Economisch Netwerk Albertkanaal’.


Het ANB adviseerde het plan-MER ‘Zolder-Lummen-Zuid’ op 18 december 2013, waarbij het ANB akkoord ging met de bespreking van de effecten en de besluitvorming van de verschillende disciplines binnen het plan-MER als onderdeel van de bedrijventerreinen die deel uitmaken van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). Het ANB verklaarde zich ook akkoord met het besluit dat er geen betekenisvolle aantasting van de instandhouding van populaties van vleermuissoorten van de bijlage IV van de Habitatrichtlijn (bijlage III van het Natuurdecreet) en geen passende beoordeling nodig is, indien scenario 1 bis effectief als beste scenario beoordeeld wordt. Indien scenario 1 of 2 gekozen wordt, moet in de verdere planningsprocedure, project-MER/Ruimtelijk Uitvoeringsplan, een bijkomende evaluatie van de mitigerende maatregelen aanwezig zijn.


De dienst Mer heeft op 20 juni 2014 het plan-MER ‘Bedrijventerreinen die deel uitmaken van het Economisch Netwerk Albertkanaal’ goedgekeurd. De analyse op gebiedsgericht niveau voor Zolder-Lummen Zuid maakt deel uit van deze plan-MER en staat in functie van een locatie-onderzoek als mogelijk nieuwe bedrijventerreinen. De effectbeoordeling is uitgevoerd voor de receptoren mens, natuur en landschap. Per receptor wordt er een onderscheid gemaakt tussen de effectgroepen direct ruimtebeslag, verstoringseffecten en netwerkeffecten. Het onderzoek van verschillende scenarioalternatieven (in functie van het vrijwaren van kwetsbare zones) en de beoordeling van de milieueffecten werden op een voldoende wijze uitgevoerd in het plan-MER. Het eindrapport kan bijgevolg beschouwd worden als een volwaardig plan-MER.  


Tevens zal een breed gebiedsgericht programma worden uitgewerkt waarin ook de opties met betrekking tot de ‘open ruimte’ worden vastgelegd.


Verdere communicatie is voorzien, maar pas mogelijk wanneer alle onderzoeken zijn afgerond en een beslissing kan worden genomen. Op de website www.vlaanderen.be/ena kan steeds de laatste stand van zaken geraadpleegd worden.


Zoek in Stokrooie.be

Onze sponsors

Schrijf je in voor de gratis Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een geschenk. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven.
Privacyverklaring 

Vul hier je gegevens in:

VRT NWS

Liveblog - Nog niet duidelijk hoe Israël zal reageren na eerste overleg oorlogskabinet, VN-Veiligheidsraad zit samen
In Israël is het opnieuw rustig na de aanval vanuit Iran van afgelopen nacht. Volgens het Israëlische leger zijn zowat alle 300 drones en raketten onderschept. De internationale gemeenschap, waaronder de G7, veroordeelt de luchtaanval. De VN-Veiligheidsraad zit momenteel samen. Voor Iran kan het hierbij als vergelding blijven. Maar hoe zal Israël reageren? Het Israëlische oorlogskabinet kwam vandaag samen, maar heeft daar voorlopig nog geen antwoord op. Herlees hier de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten.
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie